• Hjem
  • >
  • Aktuelt
  • >
  • Neste steg for ASIAS: Versjon for videregående skole!

Neste steg for ASIAS: Versjon for VGS

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS. På samme måte som ASIAS, kan ASIAS VGS benyttes til flere formål.

 

Tilrettelegging i skolesituasjonen

Kartleggingsrapporten vil være et konkret og lett håndgripelig verktøy for å få på plass god tilrettelegging i skolesituasjonen. Ved bruk av ASIAS VGS allerede fra skolestart, vil ansatte rundt eleven få bred forståelse for elevens styrker og utfordringer, noe som danner grunnlaget for god tilrettelegging og oppfølging. Gjennom ASIAS vil man blant annet få detaljert informasjon om preferanser, strategier og uttrykksmåter som en ikke vil få gjennom daglig samtale med eleven. Dette er viktige faktorer for at eleven skal føle seg sett på en verdig måte i skolehverdagen. Dette vil virke forebyggende med tanke på frafallsproblematikk.  

 

Tilrettelegging for lærlinger

Kartlegging med ASIAS VGS vil sikre at elever som skal ut i arbeidslivet som lærlinger, praksiskandidater eller på andre måter ha arbeidspraksis som en del av sin utdanning, kan få den tilretteleggingen og oppfølgingen de trenger i arbeidssituasjonen. En kjent problemstilling når det gjelder elever med asperger som skal ut i lærepraksis er at det ikke blir godt nok tilrettelagt i lærebedriftene, noe som gjerne resulterer i at elevene får undervisning på skolens område under praksisperioden. Dette er svært uheldig med tanke på elevens muligheter for sosial utvikling og det å få oppleve forskjellen på skole og arbeid.  

 

Karriereveiledning.

ASIAS VGS vil bidra til å sikre at valgt utdanning/evt. videre utdanning er i tråd med elevens utfordringer knyttet til diagnosen. For elever ved studiespesialiserende retning kan ASIAS VGS være et viktig tilleggsverktøy for å kunne velge et studium som er i tråd med elevens “Aspergerprofil”.  

 

Grunnlag for å jobbe med mestring

Resultatene fra kartleggingen vil tydeliggjøre på hvilke områder diagnosens utfordringer reduserer elevens muligheter til å mestre utdanningssituasjonen og rollen som arbeidstaker. Dette gir skolen muligheter til å lære eleven ferdigheter som er kritiske for å mestre disse rollene, og livet generelt. 

 

Psykoedukasjon – økt kunnskap om egen diagnose

En gjennomgang av alle områder som kan være problematisk når en har Asperger syndrom, fungerer som en form for psykoedukasjon for eleven. Bevisstheten og innsikten dette gir kan ha stor betydning for elevens selvoppfatning. Mange med diagnosen opplever stor usikkerhet og forvirring i forhold til hvorfor de opplever verden slik de gjør. Kartleggingen gir økt forståelse for at deres opplevelse av verden er normalt for en med Asperger. Samtidig vil de få større innsikt i egne styrker, og anerkjennelse for disse. 

 

Hvem kan kartlegges med ASIAS VGS?

ASIAS VGS er tilpasset elever med autismespekterforstyrrelser i den videregående skolen, og kan benyttes på alle trinn. Det vil selvsagt være ideelt å kartlegge eleven så tidlig som mulig, slik at en raskt kan få gjort gode tilpasninger, noe som igjen kan bidra til mindre frafall.   

 

Hvem kan gjennomføre kartlegginger med ASIAS VGS?

Alle som har veiledningserfaring og kompetanse på autismespekterforstyrrelser, kan benytte ASIAS VGS.  Aktuelle veiledere kan for eksempel være rådgivere i skolen eller PPT, spesialpedagoger eller miljøterapeuter.  

 

Hvordan får man tilgang til ASIAS VGS?

De som allerede abonnerer på ASIAS, vil automatisk få tilgang til ASIAS VGS ved innlogging. Nye interessenter kan ta kontakt på www.asias.no/contact for å avtale en uforpliktende presentasjon.  

 

Når lanseres ASIAS VGS?

ASIAS VGS lanseres i løpet av høsten 2022.