3D-modell skolebygg

BIM – ditt digitale fortrinn!

Effektiv eiendomsforvaltning gjennom 3D-modellering av bygningsmasse bidrar til god kommunikasjon mellom ledere og driftspersonell. I kombinasjon med et godt FDV-verktøy gir digitale 3D-modeller oversikt over drift og vedlikeholdsbehov på kort og lang sikt. Eiendomsforvaltningen har for lengst tatt skrittet inn i den digitale verden og vi bistår ved å lage 3D-modeller av bygg.

3D-modellering av bygg er kostnadseffektivt

Med en ferdig utarbeidet 3D-modell kan arkitekten for eksempel starte direkte på ombyggingsoppdrag fra eiendomsforvalter. Dette er kostnadseffektivt både for utbygger og arkitekt. Med en oppdatert 3D-modell ligger grunnlaget for anbudsutsetting av renovering, vedlikehold, vask og liknende klart til å hentes ut av modellen.

3D-modellen er enkel å vedlikeholde. Små og store endringer legges inn med en gang, og du som eiendomsforvalter slipper å bruke masse tid på å lete etter tegningsgrunnlag som sannsynligvis er utdatert.

En alltid oppdatert 3D-modell gir deg også et komplett grunnlag for utarbeidelse av brann og rømningsplaner. Også dette utarbeider Spesialistbedriften, selvsagt i tråd med Norsk Standard. Snakk med oss når du vurderer 3D-moddelering av bygg.

3D Modell i Terreng

Her ser dere 3D-modellering av bygg visualisert i terrenget. Fra et prosjekt i Molde.

2D plantegninger digitaliseres og erstatter gamle tegninger i papirs form.

Hvordan vi jobber med 3D-modellering av bygg

  • Vi innhenter eksisterende tegningsgrunnlag som ofte er i 2D – papirtegninger og DWG format
  • Eksisterende tegninger er startgrunnlaget for oppbyggingen av 3D-modellen. I denne prosessen avdekkes det ofte behov for befaring.
  • Vi gjennomfører oppmåling og tar video/ bilder for videre arbeid, og optimalisering med 3D-modellering.
  • 3D-modellen fylles med ønsket informasjon og ønsket detaljeringsgrad
  • Vi legger til rette for at 3D-modellen kan fylles på med detaljert informasjon om dører, vegger, vinduer o.s.v på et senere tidspunkt
  • Vi bistår gjerne med rådgivning med hensyn til praktisk og håndterlig detaljeringsgrad
  • Topografi legges rundt 3D-modellelen. Dette er gunstig med tanke på senere utbygginger, anbud på asfaltering, plenklipping, brøyting osv, og det letter kommunikasjonen for den som ikke er på plassen gjennom visuell orientering i terreng
  • Når 3D-modelleringen er ferdig genererer vi romlister med nummer, navn og areal, og lister over dører, vinduer osv. med tilhørende informasjon
  •  Ut ifra 3D programmet genererer vi IFC filer, som er et format for 3D filer som alle kan lese med gratis programvare, eventuelt Revitfil der det er aktuelt.

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Dette er en digital modell av et bygg. Gjerne en 3D-modell som skaper en samarbeidsmodell mellom byggherre, entreprenør, rørleggere og elektrikere. Alle fagområdene kan ha egen BIM, eller den kan være tverrfaglig. 3D-modellering av bygg gir deg et verktøy som er med deg igjennom hele bygningens levetid.

Hva er FDV?

FDV står for Forvaltning Drift og Vedlikehold.