3D-modell skolebygg

BIM – ditt digitale fortrinn!

Effektiv eiendomsforvaltning gjennom 3D-modellering av bygningsmasse bidrar til god kommunikasjon mellom ledere og driftspersonell. I kombinasjon med et godt FDV-verktøy gir digitale 3D-modeller oversikt over drift og vedlikeholdsbehov på kort og lang sikt. Eiendomsforvaltningen har for lengst tatt skrittet inn i den digitale verden og vi bistår ved å lage 3D-modeller av bygg.

3D-modellering av bygg er kostnadseffektivt

Med en ferdig utarbeidet 3D-modell kan arkitekten for eksempel starte direkte på ombyggingsoppdrag fra eiendomsforvalter. Dette er kostnadseffektivt både for utbygger og arkitekt. Med en oppdatert 3D-modell ligger grunnlaget for anbudsutsetting av renovering, vedlikehold, vask og liknende klart til å hentes ut av modellen.

3D-modellen er enkel å vedlikeholde. Små og store endringer legges inn med en gang, og du som eiendomsforvalter slipper å bruke masse tid på å lete etter tegningsgrunnlag som sannsynligvis er utdatert.

En alltid oppdatert 3D-modell gir deg også et komplett grunnlag for utarbeidelse av brann og rømningsplaner. Også dette utarbeider Spesialistbedriften, selvsagt i tråd med Norsk Standard. Snakk med oss når du vurderer 3D-moddelering av bygg.

3D Modell i Terreng

Her ser dere 3D-modellering av bygg visualisert i terrenget. Fra et prosjekt i Molde.

2D plantegninger digitaliseres og erstatter gamle tegninger i papirs form.

Hvordan vi jobber med 3D-modellering av bygg

  • Vi innhenter eksisterende tegningsgrunnlag som ofte er i 2D – papirtegninger og DWG format
  • Eksisterende tegninger er startgrunnlaget for oppbyggingen av 3D-modellen. I denne prosessen avdekkes det ofte behov for befaring.
  • Vi gjennomfører oppmåling og tar video/ bilder for videre arbeid, og optimalisering med 3D-modellering.
  • 3D-modellen fylles med ønsket informasjon og ønsket detaljeringsgrad
  • Vi legger til rette for at 3D-modellen kan fylles på med detaljert informasjon om dører, vegger, vinduer o.s.v på et senere tidspunkt
  • Vi bistår gjerne med rådgivning med hensyn til praktisk og håndterlig detaljeringsgrad
  • Topografi legges rundt 3D-modellelen, dette er gunstig med tanke på senere utbygginger, anbud på asfaltering, plenklipping, brøyting osv, og det letter kommunikasjonen for den som ikke er på plassen gjennom visuell orientering i terreng
  • Når 3D-modelleringen er ferdig vi genererer romlister med nummer, navn og areal, og lister over dører, viduer o.s.v med tilhørende informasjon
  • Ut ifra 3D programmet genererer vi IFC filer som er en gratis programvare i 3D format som kan leses alle, eventuelt Revitfil der det er aktuelt.

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Dette er en digital modell av et bygg. Gjerne en 3D-modell som skaper en samarbeidsmodell mellom byggherre, entreprenør, rørleggere og elektrikere. Alle fagområdene kan ha egen BIM, eller den kan være tverrfaglig. 3D-modellering av bygg gir deg et verktøy som er med deg igjennom hele bygningens levetid.

Hva er FDV?

FDV står for Forvaltning Drift og Vedlikehold.